Skip to content. | Skip to navigation

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

U bent hier: Home / Bronnen

Bronnen

Onderstaande bronnen handelen – kort gezegd – over de gebreken aan de waarheidsvinding in de jeugdzorg en de ernstige gevolgen daarvan voor de jeugd. De bevindingen gerelateerd aan het Wetboek van Strafrecht levert de conclusie van de kwalificatie van door de kinderbeschermers begane ernstige strafbare feiten waaronder mensenhandel.

 Het Rapport Jeugdzorg van 20 augustus 2014
Het Rapport Jeugdzorg analyseert de werkwijze van de Kinderbescherming en de Jeugdzorg. Het toont aan dat de Kinderbescherming en de Jeugdzorg zich doelbewust schuldig maken aan gedwongen verdwijning van minderjarigen en/of mensenhandel en/of (seksueel) kindermisbruik (productie 6 bezwaar 8 oktober 2015). Vindplaats op internet:

    •  https://dekreek.lawyers.nl/files/rapport-jeugdzorg.17.08.2014.pdf

Rapporten van de Nationale Ombudsman
De diverse rapporten van de Nationale Ombudsman zoals genoemd op pagina 5-7 brief bij aanvullende stukken 14 maart 2017 bewijzen objectief de doelbewuste gebreken in de waarheidsvinding van de Kinderbescherming en de Jeugdzorg (productie 8 aanvullende stukken 14 maart 2017)


Rapport commissie-Samson: 'Omrinqd door zorqj toch niet veilig’
Rapport van de commissie-Samson van 8 oktober 2012 over seksueel misbruik vandoor de overheid uit huis geplaatste kinderen. Van 1945 tot heden. Vindplaats op internet:

    • www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2014/02/06/rapport-commissie-samson-omringd-door-zorg-toch-niet-veilig   
    • www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdhulp/documenten/rapporten/2014/02/06/rapport-commissie-samson-verantwoording
    • www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdhulp/documenten/rapporten/2014/02/06/rapport-commissie-samson-verantwoording-deel-3
    
Is De Zorg Gegrond?
De Kinderombudsman heeft op dinsdag 10 december 2013 het rapport 'Is De Zorg Gegrond?' aangeboden aan de Tweede Kamer. Vindplaats op internet:
    
    • www.dekinderombudsman.nl/publicaties/rapport-is-de-zorg-gegrond
    
Dit rapport bevestigt de onrechtmatige afwezigheid van waarheidsvinding bij de jeugdbescherming. De Kinderombudsman constateert dat er met enige regelmaat fouten worden gemaakt in de rapportages die aan de basis liggen van ingrijpende maatregelen als uithuisplaatsing of ondertoezichtstelling van kinderen. Bovendien constateert de Kinderombudsman dat deze instanties te weinig garanties hebben ingebouwd om het aantal fouten tot een minimum te beperken. Fouten kunnen volgens de Kinderombudsman nooit honderd procent worden voorkomen, "maar je kan de kans op fouten wel zo klein mogelijk maken". Het onderzoek van de Kinderombudsman was puur gericht op het feitenonderzoek dat aan de basis ligt van ingrijpende jeugdzorgbeslissingen. De discussie over waarheidsvinding in de jeugdzorg speelt al jaren.

Rapport Commissie De Winter
De Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg (commissie De Winter) deed in 2016 onderzoek naar fysiek en psychisch geweld in de jeugdzorg van 1945 tot nu. Op 12 juni 2019 publiceerde de commissie haar eindrapport. Een aanzienlijk percentage van de kinderen die van 1945 tot heden in Jeugdzorginstellingen of pleeggezinnen verbleven blijken onvoldoende te zijn beschermd tegen fysiek, psychisch en seksueel geweld. Deze ex-pupillen beschouwen hun bejegening als liefdeloos en zeer hard. Toezichthoudende instanties hebben bij geweld onvoldoende ingegrepen. Vindplaats op internet:

    • www.commissiegeweldJeugdzorg.nl